2097989

Oversigt over større opgaver på hhx:

- Dansk/historie opgave (juni - 1.hhx) DHO 2019

- SRO (foråret - 2.hhx) SRO 2018/19

- SRP (december - 3.hhx) SRP 2018/19 vejl. og SRP 2018/19 tidsplan

- DIO 2019 (forår - 3.hhx) DIO vejledning 2019 og DIO endelig problemformulering

- DIO 2019 (forår - 3.hhx) DIO studieområde pensum 2019

 

VEJLEDNING OM STUDIERETNINGSPROJEKTET I 3.h

 

Studieretningsprojektet er en eksamensdisciplin og optræder selvstændigt på studentereksamensbeviset. Karakteren har vægten: 2  -  ligesom A-niveau fagene. Der er tale om en individuel opgave.
Nedenstående er ment som en række praktiske råd til opgaveskrivningen. Der henvises generelt til HHX-bekendtgørelsens læreplan om studieretningsprojektet og vejledningen hertil, som du kan finde på følgende link:

 https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2013/fag-paa-hhx

FAG OG OMRÅDE

Du vælger selv det fag, du ønsker at skrive projektet i inden for de givne rammer.
Du skal skrive i 2-3 fag.

  • Mindst ét af fagene skal være et studieretningsfag på A-niveau eller et studieretningsfag på B-niveau, som du har som valgfag på A-niveau.
  • Det andet fag i studieretningsprojektet kan enten være et obligatorisk fag, et studieretningsfag eller et valgfag – dog skal det være på mindst B-niveau.

Der skal i opgaveformuleringen stilles krav om fordybelse, der på væsentlige punkter ligger ud over arbejdet i de indgående fag i projektet, og der må ikke indgå stof, som decideret er anvendt i undervisningen, men projektet kan dog godt udarbejdes i forlængelse af arbejdet i de indgående fag eller i forbindelse hermed.

Du skal nærmere præcisere, hvilket område inden for faget du ønsker at beskæftige dig med. Valget af område skal ske i samråd med faglærerne. Området skal afgrænses, så der kan udformes en titel, som sikrer, at der ikke kan ske genanvendelse af opgaver som tidligere er afleveret og rettet, herunder dansk-/historieopgaven i 2.h.

Senest torsdag d. 5. oktober 2017 skal du have valgt fag og senest mandag d. 6. november 2017 skal du have valgt område (se blanketten).
Det er dit eget ansvar at få afleveret blanketten rettidigt til kontoret. Husk at både du og faglærerne skal have underskrevet valget af fag og område. Husk at udfylde blanketten med blæk/holdbar skrift.

Vejledere:

Eleven har ikke krav på at have sine faglærere som vejledere. I fag, hvor der er mange elever, der skriver studieretningsprojekt, vil vejlederopgaven blive spredt ud på andre faglærere (inden for de relevante fagkombinationer); der kan derfor være tilfælde, hvor flere elever fra samme klasse har forskellige vejledere, som ikke altid er klassens normale faglærer. Det vil dog kun ske undtagelsesvis.
Eleven har mulighed for at søge vejledning i selve skriveperioden. Nærmere retningslinjer herfor meddeles af vejleder.

OPGAVEFORMULERING

Når fag og område er valgt, og når elev og vejledere herefter har talt sammen for i fællesskab at få indkredset emnet inden for området, udformer vejlederne opgaveformuleringen og afleverer den på kontoret. Det er med andre ord vejlederne, som i sidste instans formulerer det projekt, eleven skal skrive. Opgaveformuleringen skal have en sådan form, at du ikke på forhånd kan udarbejde den endelige besvarelse. Opgaveformuleringen skal være konkret og afgrænset, og den skal i præcise formuleringer angive, hvad der kræves af eleven.’
Flere elever kan godt vælge samme område, men skal i sådanne tilfælde have forskellige titler. Vejlederne i de enkelte fag koordinerer arbejdet, således at to eller flere elever ikke får udleveret samme opgaveformulering.

Opgaveformuleringen er strengt hemmelig, indtil torsdag d. 7. december 2017 kl. 09.00, hvor den udleveres til eleverne. Kontoret administrerer udlevering af opgaveformuleringen.
En eller flere af vejlederne er til stede ved udleveringen af opgaveformuleringen.
Du skal personligt kvittere for, at du har modtaget opgaveformuleringen.

SKRIVEPERIODEN

Fra torsdag d. 7. december 2017 kl. 09.00 til torsdag d. 21. december 2017 kl. 09.00 har 3.h’erne skriveperiode til studieretningsprojektet. Der er afsat nøjagtig to uger til arbejdet med projektet, hvor der ikke er planlagt anden undervisning i 3.h.
I perioden, hvor du skriver, skal du have mulighed for at komme i kontakt med vejlederne for at få besvaret konkrete, opgavetekniske spørgsmål. Hvis ikke det på forhånd er aftalt mellem dig og dine vejledere, hvordan kontakten kan ske, kan du altid få hjælp gennem skolens administration.
Skolens lokaler, bibliotek og øvrige udstyr vil være til rådighed for dig i de uger, projektet skrives.

OPGAVER I FREMMEDSPROG

Hvis du vælger at skrive et projekt, der involverer et fremmedsprog, skal det udarbejdes på dansk.

RESUMÉ/abstract PÅ ENGELSK

Projektet skal indeholde et kort resumé/abstract af projektets hovedindhold på engelsk (10-15 linjer). Evt. udeladelse af det engelske resumé trækker meget ned i den samlede bedømmelse.

OMFANG

Besvarelsens udarbejdes på dansk og besvarelsens omfang bør medmindre andet angives i opgaveformuleringen have et omfang på 15-20 sider (printede A4-siders egentlig tekst, skriftstørrelse 12 og 1½ linjeafstand). Indholdsfortegnelse, noter, litteraturlister, grafer og tabeller samt eventuelle illustrationer og tekstbilag medregnes normalt ikke heri. For nærmere afklaring af projektets omfang, henvises til vejlederne.

AFLEVERING

Projektet skal, for at kunne bedømmes, afleveres senest torsdag d. 21. december 2017 kl. 09.00.
fleveres projektet ikke rettidigt, vil den ikke kunne bedømmes, og du vil ikke kunne indstilles til eksamen til sommer.
Projektet skal, for at kunne bedømmes, uploades senest torsdag d. 21. december 2017 kl. 9.00.
Afleveres projektet ikke rettidigt, vil den ikke kunne bedømmes, og du vil ikke kunne indstilles til eksamen til sommer.
Aflevering sker på Netprøver.dk og det er elevens eget ansvar at opgaven bliver uploaded til tiden. Alle uploadede opgaver bliver automatisk tjekket for plagiat i Urkund.
I logger på Netprøver ved hjælp af UNI-login eller med jeres Nem-ID. Tjek i god tid inden d. 21/12 om det virker.
En video-instruktion til hvordan I sikrer jer, at I kan komme på Netprøver findes hér:

https://media.videotool.dk/?vn=25_2016031220244044485828753322

Opgaverne og eventuelle bilag skal uploades i pdf-format.
Når I har afleveret sendes opgaverne automatisk til tjek i Urkund (plagiatprogram), og dagen efter vil jeres lærere og censorer kunne læse opgaverne.
En instruktion til hvordan I lægger opgaverne på Netprøver findes hér:

http://www.uvm.dk/-/media/UVM/Filer/Udd/Gym/PDF16/Nov/161124-Brugervejledning-til-elever-ved-SRP-og-SSO-241116.ashx?la=da

BEDØMMELSE

Projektet bedømmes af vejlederne og en censor udpeget af Undervisningsministeriet (censor er fra et andet gymnasium). Vejledere og censor fastsætter i fællesskab karakteren.

NB: Hvis der ved bedømmelsen af en besvarelse opstår formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, eller hvis det i forbindelse med bedømmelsen af opgaven konstateres, at eleven ikke selv har udarbejdet besvarelsen, og/eller hvis væsentlige dele af den er afskrift fra ikke-angivne kilder, indberettes dette til skolens rektor. Bliver formodningen bekræftet, træffer rektor beslutning om bortvisning af eksaminanden fra skolen.

KARAKTERGIVNING

Bedømmelsen af studieretningsprojektet afsluttes den 22. februar 2018, og karaktererne forventes offentliggjort i Lectio senest den 26. februar 2018.

KLAGEMULIGHED

Ønsker en elev at klage over sin karakter, skal det ske skriftligt inden for 14 dage efter, at karakteren er offentliggjort. I den indgivne klage skal klagepunkterne præciseres og begrundes. Klagen skal være dateret.
Eventuel klage indgives til rektor, som behandler klagen efter gældende lovgivning.

SYGDOM

Såfremt du bliver syg i skriveperioden, skal du straks underrette rektor eller uddannelseschef og fremskaffe lægeattest. Rektor fastsætter tidspunktet for sygeeksamen for studieretningsprojektet (sandsynligvis i forbindelse med en ferie i forårssemestret). Eleven skal skrive i samme fag og kan skrive sygeprojektet inden for samme område, men der skal laves en ny opgaveformulering.

 

Christian Donslund

Kontakt

Struer Statsgymnasium
Jyllandsgade 2, DK-7600 Struer
Tlf. 97 854300
struer-statsgym@stgym.dk

Kontorets åbningstider:
Mandag - onsdag 07:30 - 16:00
Torsdag 07:30 - 15:00
Fredag 07:30 - 14:00
ean-nr.: 5798000558236
CVR.nr. 29548358