TRIVSEL

Elevernes trivsel er et strategisk indsatsområde for Struer Statsgymnasium. Trivslen udgør grundlaget for et sundt og frugtbart læringsmiljø. Vi gennemfører løbende elevtrivselsmålinger, og der formuleres i pædagogisk råd, elevråd og ledelse opfølgningsplaner på hver undersøgelse. På baggrund af undersøgelsen i efteråret 2015 har vi bl.a. igangsat udvalgsarbejde omkring evaluering og feed back og iværksat indsats om elevernes brug af PC i undervisningen som læringsredskab i skoleåret 2016-17.

Resultaterne for de seneste års målinger kan ses her:

Elevtrivselsmålinger 2008 - 2010 - 2011 - 2013 - 2015

Et særligt strategisk indsatsområde inden for elevtrivsel er Struer Statsgymnasiums arbejde med at sikre at flest muligt elever med fagligheden på plads gennemfører deres uddannelse. Vores samlede indsats omkring fastholdelse kan du læse mere om i vores fastholdelsesstrategi .

 

Personaletrivsel

Personalepolitiske tiltag på SSG

SU drøfter fortløbende, dvs. ca. en gang om året, hvordan og hvor langt skolen skal og kan gå mht. personalepolitiske tiltag. De forskellige personalemæssige tiltag har forskellige formål,

o   dels er det formålet at fremme det kollegiale sociale samarbejde (og dermed også faglige)

o   dels er der et sundhedsfremmende formål.

De personalemæssige tiltag skal være med til at styrke SSG som en attraktiv arbejdsplads. Samtidig skal alle tiltag naturligvis både kunne forsvares og foregå inden for bevillingsmæssige regler og rammer.

Historik. I udviklingen af skolens personalepolitiske tiltag er det meget vigtigt at fastholde historikken på området. Dette giver et vist perspektiv på området personalepolitiske tiltag, og historikken kan bidrage til forståelsen for området, når der sker personudskiftninger i de forskellige organer, der drøfter og behandler de personalepolitiske tiltag. Herunder gives en historisk oversigt over de seneste års udvikling på området:

       Konkrete personalepolitiske tiltag                                                                    Status august 2018

       Instruktion i motionsrum.
      
Der udbydes instruktion i brug af maskiner.

Efterår 2018

Massageordning
SSG har aftale med Struer Fysioterapi om tilskud til fysioterapi for de ansatte.

 

Forår 2018

Skærmbrille
SSG har indgået skærmbrilleaftale med Dansk
Erhvervsoptik jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om skærmarbejde.

 

Efterår 2015

Opbygning af welness-rum med massagestole
samt selvbetjening for sundhedstjek

Et lokale over for skolens fitnessrum er indrettet til personalet med to pro-massagestole.
Endvidere indrettes i samme rum en selvbetjeningsmulighed for
opfølgning på sundhedstjek. Check selv følgende: blodtryk,
fedtprocent, BMI og vægt. Skemaer med vejledning fremlægges,
så alle kan klare sig selv.

 

Skoleåret 2013-14
foråret 2014

Sundhedstjek af hele skolens personale er gennemført i efteråret 2013

SSG tilbød og gennemførte sundhedstjek i forhold til KRAMS-faktorerne
(Kost – Rygning – Alkohol – Motion – Stress) for alle ansatte på
SSG. Skolen købte ydelsen hos et professionelt anerkendt firma
(Dansk Firmaidrætsforbund)

 

Skoleåret 2013-14
efteråret 2013

SSGs sundhedspakke indføres

Sundhedspakken er en række konkrete tilbud til skolens personale
og politikker inden for KRAMS-områderne (Kost – Rygning – Alkohol
– Motion – Stress)

 

Indføres fra august 2013

SSG sundhedscertificeres
Det forventes, at SSG som arbejdsplads bliver officielt
sundhedscertificeret (den 20.8.13)

 

August 2013

Skolen opretter et sundhedsudvalg med henblik at SSG
bliver sundhedscertificeret

Sundhedsudvalget arbejder målrettet med at etablere en
aktiv sundhedsfremmepolitik på SSG til gavn for hele
SSGs personale.
En række aktiviteter er i gangsat i løbet af 2012-13.

Fra august 2012

Gratis adgang til Folkeuniversitetet for SSG-ansatte
Til et udvalg af arrangementer under Holstebro Folkeuniversitet har
skolen indgået aftale om, at skolens personale kommer gratis ind.

Indført pr. august 2011

Personaleordning om adgang til brug af coach/psykolog.
Det er aftalt i SU, at skolens og kostskolen personale, der kan
føle behov for en eller flere samtaler med en coach eller
psykolog pga. årsager relateret til arbejdet, kan få disse
samtaler dækket af skolen.
Ordningen er på prøve, og det er aftalt, at følgende procedure
følges: a) Henvendelse skal ske til din TR på skolen eller
til en af skolens arbejdsmiljørepræsentanter b) TR/arbejdsmiljø-
repræsentanten vurderer i første omgang om og hvordan
sagen kan bringes videre til skolens ledelse, c) TR/arbejds-
miljørepræsentanten bringer sagen til ledelsen med en indstilling
om behov og dækning af samtaler med coach eller psykolog. d)
Skolens ledelse tager hurtigt stilling til beslutning i sagen.
Der er tavshedspligt i disse sager.

 

Indført skoleåret 2010-11

Frugtordning.
Tilbud om gratis frugtordning for skolens og kostskolens personale
på alm. skoledage. Skolens kantine/kostskolens køkken vil være
leverandør.

Indført
efterår 2009

Kaffe/te-ordning.
Tilbud om gratis kaffe- og te-ordning på alm. skoledage for
skolens og kostskolens personale.
Da man ikke kan sige, at en gratis kaffeordning er til fremme af
personalets sundhed, er det indbygget i forslaget, at der fx med
ordningen opfordres til at begrænse det personlige kaffeforbrug,
herunder at det er en god ide at drikke vand ind i mellem.

Indført
efterår 2009

Fitness i skolens nye fitnessrum.
Tilbud om brug af skolens fitnessfaciliteter
samt tilbud om introduktionsinstruktion i mindre
personalehold i ”Kom-godt-og-sikkert
-i-gang-med-fitness” ved en idrætslærer fra skolen.

Indført
efterår 2009

Ændring af kantinens sortiment

Skolens kantines sortiment ændres i en mere sundhedsfremmende
retning.

Indført
sommer

2009

Madordning.
Tilbud på lærerværelset om attraktiv frokostordning (buffet),
hvor lærerne betaler et beløb pr. dag for deltagelse.

Indført
forår 2009

Sundhedsfremmende initiativer.
Skolens sundhedsudvalg arbejder med forskellige
initiativer til sundhedsfremme for personale og
elever på SSG.

Udvalget holdt pause i

perioden 2009-12